✔ Работим с всички застрахователни компании и винаги предлагаме
най-добра цена според изискванията и потребностите на клиента.

✔ При изготвяне на оферти за застраховки автокаско изготвяме най-малко
две оферти в различни застрахователни компании.

✔ Предлагаме пълен асистънс при щети - уведомяване на застрахователни компании,
комуникация по вече предявени претенции, ликвидация на щетите.


Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства –
АВТОКАСКО / КАСКО НА МПС

Предназначена за физически или юридически лица, собственици на МПС, ремаркета и полуремаркета. В случай, че ПС се използва по силата на договор за наем, лизинг, отговорно пазене и други, то ползвателят може да застрахова сухопътното превозно средство, като застрахован по договора е собственикът на ПС. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:


Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Задължителна, според законодателството на Република България. Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.


Карго

Съгласно Институтски Карго Клаузи, застрахователят покрива независимо от превозното средство товари (бройки, връзки, каси, бали и други обичайни единици, и когато са в наливно състояние- в теглови единици) предмет на внос, износ или реекспорт, загуби и/ или повреди и разходи, които са пряка последица от настъпил покрит застрахователен риск.

По желание може да се осигури риск срещу военни действия, стачки, бунтове и граждански вълнения.


Имуществени застраховки

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Покрити рискове:


Юридически лица

Застраховката е предназначена за юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

"Имущество- юридически лица" включва защита върху производствените ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси; инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

Застраховката може да за част от движимото или недвижимо имущество или цялата стойност.

Застрахователните рискове се комбинират по желание на клиента, като единствен задължителен риск е Пожар.


Индустриален пожар – юридически лица

В зависимост от високият лимит на застрахователната сума, компаниите предлагат на юридическите лица Индустриален пожар.

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор или трето лице.

"Индустриален пожар" включва защита върху производствените ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси; инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

Застраховката може да за част от движимото или недвижимо имущество или цялата стойност.

Застрахователните рискове се комбинират по желание на клиента, като единствен задължителен риск е Пожар.

За контакт: +359 882 997044, brokerclubgeneral@gmail.com
Централен офис: 1164, София, ул. Якубица №7Б